LOMBARD w Bydgoszczy
WYŻSZA KULTURA LOMBARDU

Umowa Lombardowa

Poniżej przedstawiamy przykładową i zarazem typową umowę lombardową stosowaną w przeszłości w naszych punktach.

www.TELPARTNER.pl ul. Piotrowskiego 21 85-098 Bydgoszcz tel.: 052-322-81-80 / 606-852-789
ID: 15894 Umowa LOMBARDOWA zawarta w dniu: 17-11-2011
pomiędzy Pożyczkobiorcą: Kowalski Jan
nr dow. osobistego: WYJ 290399
a Pożyczkodawcą: TELPARTNER.pl
ul. Piotrowskiego 21 85-098 Bydgoszcz NIP: 967-142-08-92
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki złotówkowej w gotówce w kwocie: 1 100.00
(słownie: jeden tysiąc sto złotych i zero groszy)
Na okres od: 17-11-2011 do 30-11-2011 (razem 14dni)
W skład kwoty zwrotu pożyczki wchodzi wartość pożyczki oraz ustawowe odsetki (0,02%/dzień): 3.00 zł
Opłaty umowne za wycenę i przechowywanie towaru: 151.00 zł
RABAT: 54.00 RAZEM do zwrotu: 1 200.00
Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki i należnych odsetek Pożyczkobiorca pozostawia następujący depozyt:
(kategoria Laptopy) samsung rv511-s05
stanowiący własność Pożyczkobiorcy i wolny jest od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawem innych osób, firm czy instytucji.
Nie dopuszcza się zwłoki w zwrocie pożyczki. Nierozliczenie pożyczki w terminie jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez pożyczkobiorcę, co powoduje automatyczne przeniesienie prawa własności do złożonego depozytu z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę.
Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za towar (przedmiot zastawu) pozostawiony w lombardzie a w przypadku kradzieży z włamaniem do lombardu i zaboru ww. towarów będących zastawem, pożyczkobiorca nie będzie rościł żadnych praw. Istnieje możliwość ubezpieczenia zastawu, ale koszty te ponosi pożyczkobiorca.
Pożyczkobiorca zapoznał się z warunkami niniejszej umowy i zobowiązał się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i umownymi – przeznaczonymi na wycenę i właściwe zabezpieczenie i przechowywanie towaru, o których mowa w niniejszej umowie.
podpis Pożyczkobiorcy: podpis Pożyczkodawcy:


……………………………


……………………………

Umowa lombardowa określała pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę wraz z numerem dowodu osobistego, kwotę udzielonej pożyczki, datę zawarcia umowy oraz termin zwrotu gotówki. Kwota do zwrotu zawierała kwotę pożyczki plus odsetki ustawowe w wysokości czterokrotności stopy lombardowej oraz opłaty umowne za wycenę i przechowanie towaru.

Większość udzielanych pożyczek lombardowych opiewała na niskie kwoty przez co wkład pracy włożony w obsługę pojedynczej transakcji był zbyt duży w stosunku do naliczanych odsetek dlatego stosowane były dodatkowe opłaty za wycenę i przechowanie towaru. Wycena bardzo często pochłaniała znaczną ilość czasu albowiem wartość każdego przedmiotu trzeba szacować indywidualnie według jego stanu fizycznego, atrakcyjności, popularności i notowań podobnych przedmiotów na aukcjach internetowych. Do tego dochodzi pobieżne bądź wnikliwe sprawdzenie stanu technicznego. Wszystkie te czynności są niezbędne do przeprowadzenia udanej transakcji w której pożyczkodawca jest zabezpieczony przez towar o wartości rynkowej z lekkim zapasem pokrywającym należność wraz z odsetkami, natomiast pożyczkobiorca był usatysfakcjonowany możliwie wysoką pożyczką za przyniesiony zastaw.

Dodatkowe pole określało wysokość rabatu. Nasi stali klienci z reguły otrzymywali 30% rabatu natomiast na pożyczki powyżej 5 tys. zł udzielaliśmy 50% rabatu.

Poniżej zamieszczamy pliki z umowami lombardowymi do pobrania oraz inne umowy przydatne w działalności lombardowej:

KALKULATOR LOMBARDOWY

Jakiej kwoty potrzebujesz?
Na ile dni?
Przykład obliczony dla wyrobów ze złota
kwota zwrotu
Sprawdź ofertę dla innych kategorii

NASZE PUNKTY

LOMBARD 1 NIECZYNNY!!!

Lombard w trakcie przenoszenia! Zapraszamy do drugiego punktu
ul. Świętojańska 2
85-733 Bydgoszcz
pełna wersja mapy

LOMBARD 2 Powiększony!!!

Działamy teraz ze zdwojoną mocą. Pracujemy również w soboty.
ul. Świętojańska 2
85-733 Bydgoszcz
pełna wersja mapy